Trade Center Casablanca

Trade Center Casablanca Coastline, with Gibraltar to the north, Casablanca

01 Resumé

Centeret stræber mod at skabe et mødested der virker på tværs af de enorme sociale og økonomiske skel i det marokkanske samfund. En plads, et samlingssted, Et sted hvor der handles. Et diplomatisk knudepunkt og læringscenter. Et sted hvor man kan opbygge viden om markedets mekanismer gennem deltagelse i workshops og konferencer der gør det muligt at starte egne initiativer - på internationalt plan - og at opbygge kompetencer i at opnå gode aftaler og betingelser. En katalysator for skabelsen af nye relationer.

Context

enter image description here

02 Kontekst

Projektet handler om skabelsen af et nyt handelscenter i Casablanca, Marokko. En by der er præget af det traditionelle centrum men har gennemgået en enorm udvikling. Det er Marokkos handelsvej til omverdenen. Byen ligger ud til Atlanterhavet. Den er Marokkos største by med 3,8 mill. indbyggere. Casablanca er Marokkos økonomiske og kommunikations-mæssige centrum. Desuden er den en vigtig industriby. Byen har to internationale lufthavne og en af Afrikas vigtigste havne. Ligeledes er den centrum for jernbanenettet i landet. Uden for det gamle medina sker udviklingen hurtigt. Her findes en blomstrende handelsby der summer af buisnessfolk i skyggen på cafeerne langs Avenue Des Far, når man ankommer til byens nye togstation eller tager letbanen.

enter image description here enter image description here enter image description here

03 Sted

Centeret indskriver sig i medinaens struktur, som en forlængelse af dens smalle gadeforløb. Pladsen skaber en forbindelse. Den besøgende kan frit passerer gennem centerets gader og atrier. Der skabes en stærk lokalitet der binder det gamle centrum – Medina, den gamle handelsby, sammen med den nye modernistiske by, banktårne langs Avenue Des Far. Der skabes en plads, en flod af hændelser der udspringer i medinaens gyder og handelsbyen bagved, og løber ud mod havet og den historicistisk mauriske kæmpemoske.

enter image description here

04 Programmet

Programmet består af:
▪ Pladsen – opstår i mødet med den omgivende bebyggelse, udkanten af medina, og dens gyder.
▪ Åbne auditorier i pladsens plan.
▪ En Souk. En marokkansk form for bazzar
▪ Atriet der sammenbinder bygningens øvrige handlinger.
▪ Rampeforløb virker som promenader og foyer til konferencecenteret.
▪ Konferencecenteret - Diplomatiske forbindelser knyttes.
▪ Videnscenter – Studiemiljøer for vidensdeling og formidling.

enter image description here

05 Vision

Pladsen vil være det nye centrum for handelsbyen. Infiltreringen i byen og forbindelsen mellem souk strukturen, lærings- og konferencecenter, muliggør samarbejder. Workshop og konferencefaciliteter, skaber en platform til vidensdeling, en katalysator for opbygningen af kompetencer der gør det muligt at starte egne initiativer, opnå gode aftaler og handelsbetingelser og skabe netværk til at nå internationale markeder. Et diplomatisk center hvor internationale forbindelser og samarbejder skabes. Et mødested der virker på tværs af de enorme sociale og økonomiske skel i det marokkanske samfund.

enter image description here

06 Feltet

Vores steds forståelse er i dag indskrevet i et udstrakt urbant landskab simultant på global og lokal skala. Dette medfører at projekter ikke helt kan overskues. De udvikles i stedet gennem møder og erfaringer. Operationer foretages der remonterer det indsamlede materiale. Vi arbejder i en virtuel verden og kan frit komponere og sammenvæve betydninger til synteser. Der opstår kraftfelter der artikuleres og bliver gestaltningens fremtrædender.

I feltet mellem byens topologiske tilstande, kulturelle og økonomiske skel og byens accelererende transformation til kommercielt center, med alt hvad det indebærer, bruges tegningen som en optik, der binder, betydninger sammen og åbner for en dialog omkrig byens udvikling i forhold til den globaliserede verden. Metoden fremkalder et mulighedsfelt hvor lag af informationer på forskellige niveauer virker sammen.

enter image description here

07 Stemninger

Et fortættet rum der kobler sig på eksisterende forløb, gentænker kendte programmer i en flydende bevægelse mellem overlappende sfærer. Materialer, teksturer og lysets filtrering skaber et mættet rum. De infrastrukturelle led ses gennem åbninger i strukturen, som glacylindre og rampeforløb der bevæger sig op gennem atriet mellem centrets niveauer. Ramperne flyder sammen med pladsen og skaber en scenisk foyer. Etableringen af et mellemværende mellem medina – plads – ydre lommer – forsætninger – søjlernes stuktur – kigget ind gennem diffusierende lag til atrie og bazzar.

enter image description here

08 Flow

Gennem den gamle medina, fletter strukturen sig ind i gadeforløbet, skaber lommer og pladsrum. Denne infiltrering gør at der opstår et lokalt sted som både er en fortætning og en åbning på samme tid. Centeret agerer således også passage fra den nye handelsby – Avenue Des far – mod moskeen og havet.

Gennem passagen entreres souk strukturen. Atrierne vider sig ud og skaber indre pladser. Atriet – Et rum hvor man hele tiden fluktuerer mellem lys og skygge. Lyset skaber subtile tærskler og lokale steder i strukturen. Atriet sammenbinder bygningen gennem en fordeling videre op gennem strukturen. Men også gennem en særlig stemning, et særligt lys.

I konferencedelen flettes studierum med store sale gennem atrier der binder rummene sammen og remonterer kendte aktiviteter til nye begivenheder.

En stuktur, et matrice af søjler og dragere, hvori skallerne svæver. Som hinder der indkapsler konferencecentret, men hele tiden åbnes og flettes med bazzaren og pladsen. Sfærernes sameksistens, deres indbyrdes virkeformer og påvirkninger, kommer til udtryk som en pulserende helhed.

Udvekslingen mellem pladsen, souk, studie og konference, sker gennem konstruktionernes sammenføjninger, fladens løft fra pladsen, atriets opspaltning, skaber hændelser der har evne til at danne ramme for begivenheder der udfolder deres egne lokale rum i strukturen langs atriet.enter image description here enter image description here enter image description here enter image description here enter image description here enter image description here enter image description here enter image description here enter image description here enter image description here enter image description here enter image description here enter image description here enter image description here enter image description here enter image description here

09 Tektonike overvejelser og detaljeudsnit

Udgangspunktet er de svugne æteriske tagflader, der i kraft af deres materialitet og sammenføjning kaster et særligt skær ned gennem handelscentret, atriet og bazzargaderne.

Her ses hvordan strukturens komponenter samles på en måde så dens kræfter bevæger sig ned gennem strukturen på optimal vis og der dannes stabilitet i konstruktionerne.

De skiftevis konvekse / konkave former og flader der gentages fra den overordnede struktur gennem projektet til komponenten – skaber en helhed, hvor strukturelle, afskærmende, skiftevis åbnende, elementer virker sammen. Der Skabes flydende forløb.

Bygningen består af en søjlestruktur placeret i kurvede moduler. Søjlerne indspændes mellem blanke glittede betondæk, der skaber en subtil spejling. En visuel repetition af bygningens handlings spil. Hvor dækkene har størst udkravning, er tykkelsen forøget, så der dannes en særlig konveks kurvet underside. Taget er konstrueret med gitterdragere og beklædt med glas-komposit elementer på over og underside. Elementerne monteres med en stål-fals der gør det muligt at rejse de flade elementer og få tagfladerne til at danne en takt i bygningens kontur. Gitterdragerene hviler, mod facaden, på de svære sprosser og mod atriet på langsgående stålbjælker. Konstruktionen har dynamiske led der øger tolerancen og styrken. Søjlernes forgreninger skaber en legende rytme gennem bygningen. Styrken opnås gennem de vekslende konkave-konvekse former og gennem en spaltning af søjler så de rammer taget i dobbelt så mange punkter og danner triangler.

enter image description here enter image description here enter image description here enter image description here enter image description here enter image description here enter image description here enter image description here enter image description here enter image description here

10 Blik

Det indre atrium udvikles op gennem bygningen, som et forløb af hændelser. Glidende rampe-forløb gennemskærer dæk og møder andre, blotlægges og bevæger sig andre steder frit gennem atriet.

Lysets filtrering gennem strukturen, hvor det brydes i glas elementernes kurver og konstruktionernes masker. Der skabes transparens, spejlinger og lysets vandring ned gennem strukturen skaber en åbenhed i det handlingsmæssigt fortættede rum. Et rum hvor den barske sol skærmes for, men alligevel lukkes ind i glimt og der skabes et handlingsrum på kanten af lys og skygge. Atriet der åbnes i sydenden – lysets spejling i fladernes krumninger - Lysets spil gennem glas elementerne. Ved at skabe et rum hvor gæsten bevæger sig langs disse opskæringer og kurvede glasflader, opbrudt af slanke vertikale sprosser, skabes en diffusion på langs af konstruktionen. På langs af konstruktionen opleves bygningen derfor mere lukket og lokale afskærmede sfærer opstår. På tværs er der frit udsyn over pladsen og byens tage.

enter image description here enter image description here enter image description here enter image description here enter image description here enter image description here

11 Sfærer & Programmatisk gennemgang

11.1 Plads & Souk

Bygningens kurvede søjlestruktur, skaber på ydersiden, lommer. Folder der agerer mellemrum og hvor livet kan udspille sig i halvskyggen af tagfladerne som fortsætter deres forløb ud over pladen. Bazzaren har således en aktiv yderside ud mod pladsen. Folderne skaber en åbning i de ellers tætte gyder i medinaen. I to af disse åbninger findes åbne amfiteater auditorier der kan indtages på mange måder, til både offentlige optrædener, formidlings og læringsformål. De ligger delvist i bygningens skygge.

Medinaens smalle gyder fortsætter og fortættes i en delvist overdækket bazzar, en Souk, de kurvede forløb leder gæsten gennem smalle bazzar-gader, der gradvist vider sig ud og danner indre atrier. Souken er opbygget som den klassiske bazzar. Smalle gader og højt lysindfald, men i moderne materialer. Translucente vægge inddeler nicherne, skinnende beton og ståloverflader. Søjlestrukturen, med dens nicher skaber rammerne. Kompleksiteten opstår når strukturen indtages af de handlende der falbyder deres varer langs kantens nicher. Både traditionelle varer, tæpper, tørklæder, læder, oliven etc. og ny-udviklinger af lokale produkter.

Atriet virker som et intenst rum og et frirum på samme tid. Atriet giver rum til ophold, langs forsætninger med rindende vand der ledes ned fra taget. Lyset brydes og falder ned gennem de svungne glas elementer længere oppe. Lyset skaber et evigt pulserende spil i de blanke flader.

Fra atriet fører trapper op til anden sal. 2. sal følger samme søjlegrid og kurver som grundplanen, men kurverne forskydes ud mod atriet, så der opstår platforme for ophold, handel, oplevelse og fortæring. Her er udsyn over atriet. De handlende betjenes fra de bagvedliggende nicher, mellem søjlegridet. Gridet fortsætter som den bærende struktur og ruminddeling, op gennem hele strukturen.

11.2 Konference & Videns Center

Konferencecentret svæver over denne struktur. Rampeforløbet giver adgang i fire punkter. Her bevæger man sig af stålramperne der svinger sig op gennem atriet. Ramperne er samtidig promenader og foyer til centret, og bevæger sig, fra pladsen, gennem Atrie og Souk. Der er hele tiden sanselig forbindelse mellem, Souk, Studie og Konference center. Gennem Atriet samles bygningen.

I konferencecentrets nordende, findes en stor sal med terrasserende siddetrin. Salen er åben, og smyger sig ind i det øvrige rumforløb. I den sydøstlige ende findes tre lukkede sale. Den lyse sal - Et vifteformet arrangement, der orienterer sig mod en scene i midten. Langs salens periferi er der lounge og ophold med udsyn til pladsen. Performance sal der orienterer sig mod atriet. Mørk forevisningssal der ligger indkapslet af bygningen.

Konferesale og studiemiljøer smyger sig om atriet. I centrets sydende findes åbne og afskærmede mødelokaler og studiepladser. Den vestlige fløj, der lægger sig til den omgivende bebyggelse, som en ekstra takt, huser åbne kontormiljøer og administration.

Der opstår effekter på tværs af bygningens lag og på langs af strukturen. Bevægelsen gennem rumligheder aftegnes i snit og planer, hvor en morfologisk udvikling af forløb, rum, flader og lys, der flettes, glider sammen, og fra hinanden, skaber sprækker, åbninger, lommer og udfolder sig som plateauer, sale og svungne tage.

enter image description here enter image description here enter image description here enter image description here enter image description here enter image description here enter image description here enter image description here enter image description here enter image description here

12 Om Aftenen

Om aftenen oplyses strukturen af lanterner fra de handlendes stande. Musikanter og Dansere indtager de urbane scener i halvskyggen under tagfladernes bølgehvælv. En åben struktur der indtages af de handlende med alle deres ritualer der får spillet til at udfolde sig.

13 Prototyper

Til sidst vil jeg vise prototyper af komponenter. Glas-sand kompositter i 1/5.

Models & Prototypes

1/1000 Context

1/200 Fragments

1/5 Prototypes